FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

राजपत्र दस्तावेज

नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी ऐन, २०८० (राजपत्र)

PDF icon नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी ऐन, २०८०.pdf

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन ऐन, २०८० (राजपत्र)

PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन ऐन, २०८०.pdf

याङवरक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० (राजपत्र)

PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०८०.pdf

याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० (राजपत्र)

PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf

याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ (राजपत्र)

PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf

याङवरक गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन ऐन, २०७९ (राजपत्र)

PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन ऐन, २०७९.pdf

याङवरक गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन, २०७९ (राजपत्र)

PDF icon याङवरक गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन, २०७९.pdf

गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ (राजपत्र)

PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf

स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ (राजपत्र)

PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf

याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ (राजपत्र)

PDF icon ५२. याङवरक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

Pages